Szukaj:

Udogodnienia

Korekty zeznania dostarczonego elektronicznie składa się w formie papierowej lub elektronicznej - lecz opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zlikwidowano obowiązek powiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o zamiarze składania deklaracji w formie elektronicznej przez osoby posiadające już kwalifikowany bezpieczny podpis elektroniczny.

Uproszczono także udzielanie pełnomocnictw do składania e-deklaracji przez osoby upoważnione. Zmienione procedury nie będą wiązały się z ponownym uruchamianiem upoważnienia po zmianie certyfikatu podpisu elektronicznego. Ponadto udzielenie takiego pełnomocnictwa zwolniono z opłaty skarbowej.