Szukaj:

ZUS

  1. opiniowanie projektów aktów prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego
  2. realizacja umów i porozumień międzynarodowych w dziedzinie ubezpieczeń społecznych
  3. wystawianie osobom uprawnionym do emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych imiennych legitymacji emeryta-rencisty, potwierdzających status emeryta-rencisty
  4. dysponowanie środkami finansowymi funduszów ubezpieczeń społecznych oraz środkami Funduszu Alimentacyjnego
  5. opracowywanie aktuarialnych analiz i prognoz w zakresie ubezpieczeń społecznych
  6. kontrola orzecznictwa o czasowej niezdolności do pracy
  7. kontrola wykonywania przez płatników składek i przez ubezpieczonych obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz innych zadań zleconych Zakładowi
  8. wydawanie Biuletynu Informacyjnego
  9. popularyzacja wiedzy o ubezpieczeniach społecznych. (http://www.zus.pl/default.asp?p=2&id=2, 19.10.2008)

ZUS wykonuje również zadania powierzone mu z ramienia innych ustaw.