Szukaj:

Podstawa prawna. Ramy legislacyjne w kwestii elektronicznych rozliczeń podatkowych wyznaczają:

• rozporządzenie Ministra Finansów z 19.12.2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (z późn. zm.);

• rozporządzenie MF z 24.12.2007 r. w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (z późn. zm.);

• ustawa z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (z późn. zm.).