Szukaj:

Podmioty prawa - czyli kto podlega prawu cywilnemu?

Inną zdolnością, jaką posiada osoba fizyczna, jest zdolność do czynności prawnych. Oznacza ona czynność, która zmierza do wywołania określonych skutków prawnych i wymaga uzewnętrznienia poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia woli. Oświadczenie woli może przyjmować bardzo różne formy. Może nim być nasz własnoręczny podpis pod pewnymi dokumentami (od 2002 roku może to być również podpis elektroniczny); podpis urzędowo poświadczony, czyli dokonany w obecności notariusza bądź innego urzędnika; lub forma notarialna, w której notariusz sporządza oświadczenie woli, które następnie jest podpisane przez zainteresowanych i notariusza.


Zdolność do czynności prawnych uzyskujemy w momencie osiągnięcia pełnoletniości, czyli 18 roku życia. Umożliwia nam nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań za pomocą czynności prawnych.


Obie te zdolności, charakteryzujące osobę fizyczną, zanikają wraz z jej śmiercią. Wtedy to przysługujące jej prawa i ciążące na niej obowiązki albo wygasają, albo przechodzą na inne osoby zgodnie z przepisami prawa spadkowego.