Szukaj:

ZUS

Do zadań ZUS według ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych należą:

 1. realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności:
  1. stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych,
  2. ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, chyba że na mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują płatnicy składek,
  3. wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  4. prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń społecznych lub innych źródeł,
  5. prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek,
  6. orzekanie przez lekarzy orzeczników Zakładu oraz komisje lekarskie Zakładu dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych