Szukaj:

Umowy cywilne

Umowa może również regulować zagadnienia związane ze świadczeniem usług. Do tego typu umów można zaliczyć między innymi umowę o dzieło, umowę zlecenia i umowę agencyjną. Dotyczą one wykonania jakiegoś zadania w zamian za odpowiednią zapłatę. W umowie o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się wykonać oznaczone dzieło(może nim być np. garnitur szyty na miarę, tekst pisany na zamówienie), natomiast zamawiający zobowiązuje się za nie zapłacić. Ważne, aby wykonane dzieło było wytworem indywidualnej działalności człowieka. Umowa zlecenia wymaga od zleceniobiorcy dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. W tej umowie nie jest ważne osiągnięcie rezultatu, ale samo podjęcie działania zmierzającego do osiągnięcia tego wyniku. Ta forma umowy opiera się na wzajemnym zaufaniu partnerów i dlatego przyjmujący zlecenie powinien wykonać powierzoną mu czynność osobiście. Dający zlecenie powinien pokryć wydatki, jakie zleceniobiorca poniósł w trakcie wykonywania zlecenia. Umowa agencyjna, to umowa stałego pośrednictwa zawodowego, polegająca na tym, że przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do stałego pośredniczenia przy zawieraniu umów z klientami na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy albo do zawierania takich umów w jego imieniu. Agentem mogą być różnego rodzaju punkty sprzedaży detalicznej czy stacje benzynowe.