Szukaj:

Umowy cywilne

Kupujący ma obowiązek zapłacić sprzedawcy cenę, której wysokość została ustalona w umowie. W momencie stwierdzenia wad kupujący może skorzystać z przysługujących mu uprawnień. Może odstąpić od umowy albo żądać obniżenia ceny. Nie możemy odstąpić od umowy, gdy sprzedawca niezwłocznie usunie wadę lub wymieni wadliwy przedmiot na wolny od wad.