Szukaj:

Umowa o pracę

Każdy rodzaj pracy, zatrudnienie powinien być opatrzony umową między pracownikiem a pracodawcą, która powinna być dwustronną czynnością prawną. Dokument ten określa rodzaj zawartej umowy oraz zobowiązuje zatrudnianego do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy pod jego kierownictwem w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę. Natomiast pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika ustalonych zasadach za wynagrodzeniem. Kodeks pracy w Polsce zawierania umów o pracę jedynie w formie pisemnej. Oczywiście nie znaczy to, że umowa zawarta ustnie jest nieważna, jednakże wówczas wymagani są świadkowie. W przypadku niezachowania formy pisemnej, pracodawca jest zobowiązany do potwierdzenia świadczeń pracy na piśmie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia rozpoczęcia pracy oraz musi określić rodzaj umowy i jej warunki.