Szukaj:

Umowa o pracę

Ustnie zawarta umowa lub w sposób dorozumiany, czyli w momencie przez pracownika jego obowiązków lub, gdy pracownik nie został jeszcze dopuszczony do obowiązków jest umową ważną. Niedopełnienie przez pracodawcę tego obowiązku spisania umowy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika i jest zagrożone karą grzywny.


Treść umowy o pracę powinna jasno informować o tym, jaki jest to rodzaj umowy a także powinno z niej wynikać, na jakich warunkach została ona zawarta. Przede wszystkim musi określać miejsce pracy oraz miejsce jej wykonywania, gdyż nie musi być to ta sama placówka. Ważny jest również termin rozpoczęcia pracy oraz wynagrodzenie odpowiednie do rodzaju wykonywanych obowiązków. Warunki te należą do obowiązkowych i muszą być zawarte w każdej umowie o pracę, jednakże brak któregoś z elementów, podobnie, jak i nie zachowanie jej pisemnej formy któregoś nie unieważnia jej. Uwagę należy zwrócić na rodzaj wykonywanej pracy oraz czynności i obowiązki zawarte w umowie. Ważnym jest określić stanowisko pracy lub pełnionej funkcji, jeżeli są one wyodrębniane w strukturze organizacyjnej zakładu pracy, czyli w jego regulaminie organizacyjnym. Określony w umowie rodzaj pracy nie może być jednostronnie zmieniany przez pracodawcę poprzez dokonanie korekt w zakresie czynności obowiązującym pracownika, jak również nie należy obciążać zatrudnionego dodatkowymi obowiązkami bez dostosowania do nich odpowiedniej płacy.