Szukaj:

Notariusz jest osobą zaufania publicznego, która za swoją pracę pobiera taksę notrialną

Notariusz jest jedyną osobą, która może sporządzić intercyzę, gdyż tylko on ma uprawnienia do przygotowywania aktów urzędowych, a takim właśnie jest intercyza.

Jeśli intercyza nie zostanie spisana we wskazanej w ustawie formie, będzie nieważna. Pociągnie to za sobą konsekwencje dla sytuacji prawno-materialnej stron, które ją zawarły. W przypadku braku ważności umowy majątkowej małżeńskiej roszczenia wierzycieli jednego z małżonków będą pokrywane z majątku całej rodziny (tj. żony i męża).

Intercyza musi spełniać wymogi stawiane aktowi notarialnemu, czyli dokumentowi urzędowemu potwierdzającemu dokonanie pewnej czynności prawnej. W umowie majątkowej małżeńskiej muszą się znaleźć takie dane jak: data i miejsce sporządzenia dokumentu (umowa może być spisana w dowolnej lokalizacji, nie ma obowiązku zawierania jej w kancelarii); dane notariusza (imię, nazwiska, nazwa i siedziba jego kancelarii); imiona i nazwiska stron umowy oraz miejsce ich zamieszkania; imiona rodziców stron umowy.

Oprócz zamieszczenia tych danych dla ważności intercyzy wymagany jest podpis stron zawierających umowę oraz podpis notariusza.

W zależności od rodzaju intercyza wprowadza jeden z czterech ustrojów majątkowych małżeńskich: rozdzielność majątkową (zniesienie wspólnoty), wspólność majątkową (przywrócenie wspólnoty po okresie rozdzielności), ograniczoną wspólnotę i rozszerzoną wspólnotę majątkową.

Intercyza jest tylko jedną z wielu usług prawnych świadczonych przez notariusza. W tym przypadku jest ona wykonywana osobiście, ale porady prawne mogą się odbywać online.