Szukaj:

Podmiot zagraniczny

Pozew w EPU może być kierowany przez podmiot zagraniczny lub przeciwko niemu, w przypadku gdy jest on pozwanym. Musi zostać spełniony tylko jeden warunek - doręczenie może mieć miejsce tylko w Polsce. Chodzi o późniejsze dostarczenie nakazu, np. zapłaty - który jest zachowany w postaci elektronicznej. Wysyła się go w formie cyfrowej i papierowej, chyba że pozwany wcześniej zdecyduje się na postępowanie tylko elektroniczne.

Jednak miejsce zamieszkania lub siedziba (względnie jej filia) pozwanego musi znajdować się w Polsce. W EPU nie stosuje się bowiem doręczeń zagranicznych, gdyż postępowanie komornika jest skuteczne tylko w RP. W sytuacji, gdy doręczenie nakazu nie może nastąpić na terenie państwa polskiego, e-sąd uchyla nakaz zapłaty i umarza elektroniczne postępowanie upominawcze (informując o możliwości wniesienia powództwa metodą tradycyjną do właściwego sądu).